Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ  ide kattintva  érhető el.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

a Nagy és társa Kft.

 által üzemeltetett

www.yellowcabcipo.hu

látogatói és felhasználói részére

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

Bevezetés

Az Adatkezelő a fent nevezett weboldal működtetése, üzemeltetése során, az oldalt látogató személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára is, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A Nagy és társa Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, Társaság) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

Neve:                                        Nagy és társa Kft.

Székhelye:                                 5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 31.  

Telephelye:                                Replay és Yellow Cab Szaküzlet, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 11-17.   

Adószám:                                  12939745-2-04

Weblap:                                     www.yellowcabcipo.hu

Kapcsolattartás:                         Nagy Tamás Zsolt

Telefon:                                    +36 30 978 1347

E-mail:                                      info@yellowcabcipo.hu

Adatkezelési tájékoztató

elérhetősége:                         az Adatkezelő weboldalán

Adatvédelmi Tisztviselő:         az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:           amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton Replay                                              és Yellow Cab Szaküzlet, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 11-17.,  elektronikusan   info@yellowcabcipo.hu.                                                címre küldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                     a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:           nem történik külföldre továbbítás.

 

1. Az adatkezelés alapelvei, jogalapok jogszerűsége

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

-       A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

-       A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

-       A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

-       A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni, helyesbíteni kell.

-       A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

-       A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Adatkezelés jogalapja, jogszerűsége:

 

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatkezelés;
 • az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség, szerződés teljesítése céljából, az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából - feltéve, hogy annak jogszabályi feltételei fennállnak- további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

 

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ebben az esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 

 

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

 

2. Az Adatkezelő webshopjával kapcsolatos konkrét adatkezelések

 

2.1.Webshopon történő regisztráció

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek részére egyszerűbb vásárlási lehetőséget nyújtson azáltal, hogy nem kell mindenegyes vásárláskor a személyes adatait megadni.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Ön, mint felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a regisztráció során  a kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, de az adatszolgáltatás elmaradása esetén a regisztráció nem történik meg.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói és látogatói.

Személyes adatok kategóriái: e-mail cím, teljes név, jelszó, születési idő, postázási cím, telefonszám

Az adatok tárolási módja: elektronikus

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

A regisztrációhoz megadott személyes adatokat az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás vissszavonásáig kezeljük.

Az adatok megismerésére jogosult: az Adatkezelő és a webfejlesztő/informatikus.

 

2.2.Webshopon történő termékértékesítés

 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek és regisztráció nélküli látogatók részére a terméket értékesítse, az értékesített termékek házhozszállítását biztosítsa, regisztráció esetén többletszolgáltatást – egyszerűbb vásárlási lehetőséget - nyújtson.

Amennyiben Ön termékeket vásárol webáruházainkban, szükségünk van személyes adataira az Önnel létrejövő szerződés teljesítése céljából. Megrendelésének teljesítése érdekében szükségünk van az Ön elérhetőségi adataira.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adat szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a szerződés nem jön létre, a termék nem kerül megrendelésre, szálításra.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal felhasználói és látogatói, akik terméket vásárolnak a webáruházban.

Személyes adatok kategóriái: e-mail cím, teljes név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám,  fizikai adottságokkal kapcsolatos adatok (testsúlyt, testmagasságot és testméreteket mint például a becsült lépéshosszt és cipő/lábfej méretet, illetve ruha méretet), login és felhasználói fiók adatai (felhasználói neve, jelszava és egyedi felhasználó azonosítója).

Az adatok tárolási módja: elektronikus

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult,  törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését követően.

Az Adatkezelő a számlázással érintett személyes adatokat a 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig köteles
megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult: az Adatkezelő, Magyar Posta, és a webfejlesztő/informatikus.

 

2.3. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal felhasználói és látogatói, akik terméket vásárolnak a webáruházban, illetve az üzletben számlát kérő vásárlók.

Személyes adatok kategóriái: teljes név, számlázási cím.

Az adatok tárolási módja: papír alapú/elektronikus

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult: az Adatkezelő , a könyvelőcég.

 

 

2.4. Weboldalon történő kapcsolatfelvétel

 

Adatkezelés célja: a Weboldalt látogatók részére kapcsolatfelvétel biztosítása az Adatkezelő részéről.

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Ön, mint felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon kapcsolat címszó alatt  található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével kezdődik, és annak törlésével végződik, az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart, az adatokat maximum a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltését követő 30 napig  tároljuk. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

A kezelt személyes adatok fajtái: e-mail cím, megrendelés azonosító, login és felhasználói fiók adatai (felhasználói neve, jelszava és egyedi felhasználó azonosítója), üzenetben az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és az informatikus/weboldal fejlesztő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

2.5. Analitika, sütik (cookie-k)

Cookiek és webjelzők

Weboldalaink használatakor a www.yellowcabcipo.hu webáruház az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják az Ön IP címét, egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel. Egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére, az operációs rendszerre és rendszer beállításokra, az országra és időzónára és a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat. Webáruházainkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat, elérési időket és referer URL fejléceket.

A Weboldalakon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik. Például: www.arukereso.hu, www.argep.hu.

Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére webáruházaink fejlesztése céljából. Általában a cookie-k következő típusát alkalmazzuk:

- Funkcionális: Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön beállításait a webáruházainkban egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során. Lehetővé teszik a kosár és fizetési funkciók működését, valamint támogatást nyújtanak biztonsági kérdésekben és az előírásoknak történő megfelelés során.

- Teljesítmény: Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé teszik számunkra az oldal működésének javítását. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k növelik az Ön kéréseinek feldolgozási sebességét és megjegyzik a webáruházban Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k elutasítása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az oldal működését.

- Közösségi média és reklám: A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi hálózatokhoz való kapcsolódását és a webáruházainkon található tartalmak közösségi médián keresztül történő megosztását.  A harmadik felek által használt reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését, mind a www.yellowcabcipo.hu webáruházain mind más oldalakon. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi médián keresztül.

Amennyiben átfogó és naprakész összegzést szeretne minden olyan harmadik félről, amely hozzáférést nyert az Ön internetes böngészőjéhez, javasoljuk, hogy telepítsen egy ilyen célra készült böngésző plugin-t. Választhatja azt a lehetőséget is, hogy számítógépétől minden cookie küldés esetén figyelmeztetést kapjon, vagy valamennyi cookie-t letilthatja. Ezt saját böngésző beállításain keresztül teheti meg, úgy, hogy minden Ön által használt böngészőben és eszközön elvégzi a beállításokat. Az egyes böngészők bizonyos mértékig különböznek egymástól, ezért ellenőrizze böngészőjének „Help” menüjét a cookie beállítások módosításának helyes módjával kapcsolatban. Amennyiben letiltja a cookie-kat, nem tud elérni számos olyan funkciót, amelyek hatékonyabbá teszik oldalainkat, és egyes szolgáltatásaink így nem működnek majd megfelelően.

 

 

3. Az adatkezelés módja és biztonsága

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

SSL titkosításon keresztül működik a weboldal (https).

A levelezés a tárhely.eu szerverein keresztül működik, nincs igénybevéve felhő szolgáltató (Gmail).

A személyes adatok (jelentkezések) jelszóval védett adminisztrációs felületen keresztül érhetőek el.

Papíralapú dokumentumok zárt irodában, zárt szekrényben vannak tárolva.

Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatkezelő köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani.

 

 

 

4. Az érintett személy jogosultságai:

 

4.1. Érintetti jogok

 

A GDPR és az  Info tv. rendelkezései alapján az érintett természetes személyek az alábbiak szerint kérelmezhetik az Adatkezelőnél a személyes adataik kezeléséről szóló tájékoztatás nyújtását; személyes adataikhoz való hozzáérést illetve  helyesbítését; a személyes adataik törlését illetve korlátozását; illetőleg kifejezhetik tiltakozásukat a személyes adataik kezelése ellen,  és élhet az adathordozhatóságához való jogával.

 

 •   Tájékoztatáshoz való jog és a hozzáférési jog

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő az adatkezelés ideje alatt tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból ismerhették meg a rá vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben az érintett adatai továbbításra kerültek, úgy az érintett az adattovábbítási nyilvántartásból rá vonatkozó kivonatot kaphat. Az Adatkezelő köteles a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, a benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc)  napon belül közérthető formában megadni. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást a kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatást az Adatkezelő abban az esetben tagadhatja meg, ha az érintett személy nem a saját adataira vonatkozóan kér tájékoztatást; ha a tájékoztatást kérő személy nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni, hogy ő az adatkezeléssel érintett személy; ha törvény a tájékoztatást kizárja; illetőleg ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa rendelkezése alapján a Adatkezelő az adatokat egy másik adatkezelőtől akként veszi át, hogy az adatokat átadó adatkezelő jelezte az érintett tájékoztatási jogának korlátozását. Az Adatkezelő kizárólag az érintett és az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személyek részére jogosult tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatás megtagadása esetében az Adatkezelő közli a kérelmezővel, hogy kérelme megtagadására mely jogszabályi helyre való hivatkozással került sor. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előzőleg felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 •   Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, az érintett tehát jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó – esetlegesen – pontatlan személyes adatokat illetve ugyancsak kérheti, hogy az Adatkezelő kiegészítse a személyes adatait, ha azok hiányosak. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbíti. Az Adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, a benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, és a döntéséről, valamint a jogorvoslati lehetőségről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtó személyt.

 

 •   Törléshez, korlátozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

 •   Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

 

 •   Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. A Hivatal a tiltakozást  késedelem nélkül, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az érintett az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az érintett tiltakozása megalapozottságának megállapítása esetén, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, és az adatokat törli vagy korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  Ha az érintett tiltakozásával a Hivatal nem ért egyet, illetve, ha a Hivatal a tiltakozás megvizsgálására és eldöntésére nyitva álló határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

 

 

 

 •   Helyesbítéshez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítés

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 •   Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet azadatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket és az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása-, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását .Amennyiben az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeletihatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja, hogy fennáll olyan feltétel, amely alapján tájékoztatás nem szükséges.

 

4.2. Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései

Az Adatkezelő elősegíti az Érintett e fejezetben és jogszabályban rögzített jogainak gyakorlását. Az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétöl számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Adatkezelő a személyes adatkezelésre vonatkozó információkat, az Érintett jogairól szóló tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

1. díjat számíthat fel, vagy

2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

 

5. Jogorvoslat

5.1 Információ, panasz

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelőhöz fordulhat a már megadott elérhetőségeken.

 

5.2 Panasz ügyintézés a Hatóságnál

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

A Hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06- 1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Weboldal: www.naih.hu.

 

 

5.3. BÍRÓSÁGI ÚT

Az adatvédelmi perek elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

 

 

6. Adatfeldolgozók (az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás)

 

Az adatokat elsősorban az Adatkezelő jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adja át. A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet együtt.

Adatfeldolgozók

Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzak fel.

 

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:

Host-Art Trade Kft

Székhely:

2724 Újlengyel, Határ út 12

Telefon:

06-30-9961126

E-mail:

hosting@hosting55.com

Adatkezelési tájékoztató megismerésének helye:

https://hosting55.hu/?adatvedelmi-tajekoztato

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az Adatkezelő, az informatikus/webhelyfejlesztő, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

 

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

 

A kezelt adatok köre:

Regisztráció: e-mail cím, teljes név, jelszó, születési idő, postázási cím, telefonszám

Vásárlás: e-mail cím, teljes név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám,  fizikai adottságokkal kapcsolatos adatok (testsúlyt, testmagasságot és testméreteket mint például a becsült lépéshosszt és cipő/lábfej méretet, illetve ruha méretet)

Kapcsolatfelvétel: e-mail cím, megrendelés azonosító, login és felhasználói fiók adatai (felhasználói neve, jelszava és egyedi felhasználó azonosítója),  üzenetben az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

 

 

Könyvelés:

Név / cégnév:

 

Faragó Ibolya

Székhely:

Telephely:

5600 Békéscsaba Gyár utca 57.

5600 Békéscsaba Andrássy út 12.

Telefon:

 

E-mail:

konyveles@bnvonal.hu

Adatkezelési tájékoztató megismerésének helye:

5600 Békéscsaba Andrássy út 12.

 

Az Ön által megadott adatokat a könyvelő papír alapon (számlákon) és elektronikusan  tárolja. Az adatokhoz csak az Adatkezelő, az informatikus/webhelyfejlesztő, illetve a könyvelő és munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

A tevékenység megnevezése: könyvelés.

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: név, számlázási cím, megrendelt áruk megnevezése és mennyisége, rendelés időpontja

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a hatályos jogszabályokban előírt határidőkig tart. (8év)

 

 

 

 

Szállítás:

Név / cégnév:

 

Magyar Posta Zrt.

 

Székhely:

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon:

06-1-767-8282 

E-mail:

ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatkezelési tájékoztató megismerésének helye:

 

https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

 

A tevékenység megnevezése:A Magyar Posta az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti.

 

Az adatkezelés célja: a webshopon megvásárolt termékek kézbesítésének teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

 

A kezelt adatok köre:Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét kezelheti.

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje:A személyes adatokat a fuvarozási szerződés teljesítését, azaz a küldemény átvevőnek átadását követő 5 évig kezeljük, tekintettel arra, hogy a Magyar Posta Zrt. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.
Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor a Magyar Posta Zrt. az adatot jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

 

6. Egyéb rendelkezések, hatálybalépés

 

A jelen adatkezelési tájékoztatót a Nagy és Társa Kft. (Adatkezelő) a weboldalán (www.yellowcabcipo.hu) teszi közzé.

 

Az Adatkezelő jelen szabályzatot egyoldalúan módosíthatja.

 

A mindenkor aktuális tájékoztató az Adatkezelő webodalán érhető el és az esetleges tájékoztató módosításokról is ugyanott tájékoztatja az érintetteket az Adatkezelő.

 

Kelt: 2020. május 1.

Hatályos: 2020. május 1.  napjától

 

 

ADATKEZELŐ

Nagy és társa Kft. képviseletében: Nagy Tamás Zsolt

 

Értelmező rendelkezések, fogalomtár:

 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

 

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;